Mitä tarkoittaa saavutettavat sivut?

Saavutettavuus =
huomioidaan erilaiset ihmiset

Saavutettavuus verkkopalveluissa tarkoittaa sitä, että palvelun käyttö on tehty helpoksi erilaisille ihmisille toimintarajoitteista tai haasteista huolimatta.

Saavutettavuuden eri alueet

Saavutettavuus koostuu seuraavista osa-alueista:

Visuaalisuus

Selkeästi erottuvat linkit, riittävä värikontrasti, visuaalinen selkeys

Rakenne

Hyvä ja looginen otsikkorakenne, auttaa erityisesti ruudunlukijaa käyttäviä

h

Sisältö

Selkeät ja ymmärrettävät linkkitekstit, kuvien vaihtoehtoiset tekstit

Saavutettavuus­direktiivi

 • EU-direktiivi hyväksyttiin joulukuussa 2016
 • Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta = direktiivin vaatimukset Suomessa velvoittaa julkista sektoria tekemään verkkopalveluistaan ja verkkosisällöistään saavutettavia WCAG tason AA -mukaisesti
 • vaatimuksissa on 1-3 vuoden siirtymäaika riippuen verkkopalvelusta ja sen julkaisun aikataulusta

Ketä varten tarvitaan saavutettavia palveluita?

 • ikäihmiset
 • ihmiset, joilla on luki- ja oppimisvaikeuksia
 • keskittymisvaikeuksista kärsivät ihmiset
 • aistivammaiset ihmiset
 • kehitysvammaiset ihmiset
 • Suomen kieltä opiskelevat
 • Muistiongelmaiset

Saavutettavuus koskee monia

 • Heikko lukutaito
  • 11 % heikkoja lukijoita = 550k
 • Muistisairaat
  • n 193 000 muistisairasta, joista 93 000 ihmistä keskivaikeaa tai vaikeaa
 • Suomen kielen opiskelijat
  • Pk-seutu: 98k Hgissä (muu kuin suomi/ruotsi), kaikkiaan kohta 20%
 • Henkilöt, joilla jokin aistivamma
  • Näkö (12000+), kuulo (700k), kuurosokeus (800)
 • Henkilöt, jotka käyttävät apuvälineitä
 • Motoriset tms muut rajoitteet

Saavutettavuus­vaatimukset

Saavutettavuus­vaatimuksista voi poiketa tietyiltä osin ja tilapäisesti, jos toteuttaminen aiheuttaisi organisaatiolle kohtuutonta rasitetta. Ei voi käyttää silloin, jos hankitaan täysin uusi verkkopalvelu.

Jos sivusto on julkaistu ennen 23.9.2018, siirtymäaika loppuu 22.9.2020, eli seloste täytyy laittaa sen jälkeen sivuille.

Jos sivusto on uusi eli julkaistu 23.9.2018 tai sen jälkeen, siirtymäaika loppuu jo 22.9.2019, eli selosteen pitää olla sivuilla tämän jälkeen.

Mobiilisovellusten osalta selosteen pitää olla saatavilla sovelluksen lataamisen yhteydessä. Siirtymäaika loppuu 22.6.2021.

Yksityisen sektorin toimijoiden, joita lain saavutettavuusvaatimukset koskevat, verkkosivustojen siirtymäaika loppuu pääosin 31.12.2020, jonka jälkeen seloste on laitettava verkkosivustolle.

Taustaa

YK:n yleissopimuksen mukaan verkkoviestintä on oltava myös vammaisten henkilöiden saavutettavissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016

Suomessa soveltaminen käynnistyy portaittain 23.9.2019.

Saavutettavuusvaatimusten neuvonnasta ja valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuteen ohjaavat lait

 • Perustuslaki
  • Perustuslain 6. pykälä yhdenvertaisuudesta toteaa,
  • että ketään ihmistä ei saa asettaa eriarvoiseen
  • asemaan mm. iän tai vammaisuuden perusteella.
 • Hallintolaki
  • Hallintolain 9. pykälä määrittelee, että
  • viranomaisen on käytettävä ymmärrettävää, selkeää
  • ja asiallista kieltä. Selkeä ja ymmärrettävä kieli on
  • keskeinen osa verkkopalvelun saavutettavuutta
  • kokonaisuutena.
 • Hankintalaki
  • Laki julkisista hankinnoista ja
  • käyttöoikeussopimuksista edellyttää, että ”otetaan
  • huomioon esteettömyys vammaisille käyttäjille sekä
  • kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä
  • suunnittelu”. (71 §)

Lataa ilmainen opas: Saavutettavuus verkkosivuilla

– mitä julkisen tahon toimijoiden ja julkista rahoitusta saavien tulisi tietää verkkosivujen saavutettavuudesta?

 

15 + 1 =

Saavutettavia sivuja tarjoaa:

Kinghill Advertising Oy
Pohjolantie 2 B • 01260 Vantaa • 050 5333 431
kinghill.fi